Verantwoording.

Deze website gaat over de GENEALOGIE en GESCHIEDENIS van het geslacht HOEFS en HOES.

De inhoud en opzet ervan is in belangrijke mate ontleend aan en gebaseerd op het gelijknamige boek, dat op 20 september 1985 is gepubliceerd.
Toen is dat boek tevens aan het Centraal Bureau voor Genealogie ter beschikking gesteld.

Het aan dat boek ten grondslag liggend genealogisch onderzoek is tussen circa 1979 en 1985 verricht door de heren Gerard Hoefs, John Hoes en Gerhard Wienk.
Zij zijn ook de auteurs van het genoemde boek.

Het boek beschrijft circa 2200 leden van de familie Hoefs of Hoes en circa 1200 aangetrouwden. Dit is ongetwijfeld een gigantisch werk geweest, waarin veel vrije tijd en geld is gaan zitten.
Het zou zonde zijn om die inspanning en al dat werk min of meer verloren te laten gaan.

In 2002 heb ik ( Wim Hoes Foto) daarom gemeend het resultaat van het toenmalige onderzoek via internet ter beschikking te stellen, waardoor dat resultaat in ruimere kring wordt verspreid.
Hiermee wordt tevens een eenvoudiger mogelijkheid geboden om een dynamisch document, zoals een stamboom in feite is, beter up-to-date te houden.

Vanwege de publicatiedatum (1985) is de inhoud van het genoemde boek gedateerd en daarmee verouderd.
Er hebben zich sinds die tijd ongetwijfeld vele mutaties voorgedaan zoals de geboorten van nieuwe familieleden, huwelijken en overlijden.
Een website biedt veel meer mogelijkheden om dergelijke mutaties door te voeren dan de mogelijkheden van een toch statisch boek dat ergens in een archief of een kast ligt.
Voorwaarde is dan wel dat die aanvullingen bij mij als beheerder van de website bekend zijn. Omdat de registers van de Burgelijke Stand pas na een groot aantal jaren openbaar worden, is het niet mogelijk om voor die mutaties een beroep op die registers te doen.
Voor het kunnen doorvoeren van aanvullingen en wijzigingen ben ik afhankelijk van de lezers van deze website en hun familie, die over aanvullende informatie beschikken en die bereid zijn mij die te melden. Ik roep hen hierbij op dat te doen. Voor een gedetailleerde opsomming van de dan gewenste gegevens verwijs ik naar de paragraaf Oproep.

In de periode na 2002 hebben velen de gelegenheid aangegrepen om aanvullingen en/of correcties te laten doorvoeren.
In het bijzonder moet hier de heer Klaas Reuvers worden genoemd. Hij heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de familienaam Hoe(f)s en het resultaat van dat onderzoek gepubliceerd in het Maandblad van de Nederlandsche Genealogische Vereniging "Gens Nostra" (juli/augustus (7/8) en september (9) 2015).
Dit onderzoek heeft een aantal substantiële wijzigingen en toevoegingen op het oorspronkelijke (in boek weergegeven) onderzoek met zich meegebracht. Zie hieronder bij "Verschillende families Hoefs & Hoes", Berghem.

In het boek is op een aantal plaatsen een gedetailleerde adresaanduiding van familieleden opgenomen.
Voornamelijk uit het oogpunt van privacy is die vermelding van adressen op de website achterwege gelaten. Bovendien zijn juist adresgegevens relatief snel aan wijziging onderhevig, waardoor de inhoud van de site snel verouderd.

Opzet van website.

De opzet van de website is bewust sober en functioneel gehouden. Er is geen gebruik gemaakt van storende en weinig relevante plaatjes, animaties of geluidseffecten.
Het hoofddoel is de informatie zo efficiënt mogelijk beschikbaar te stellen, de vormgeving is daarvan afgeleid en daaraan ondergeschikt gemaakt.

Net als binnen het genoemde boek zijn de verschillende onderkende, zelfstandige families van het geslacht Hoefs & Hoes in de website apart opgenomen.
Deze families worden onder de plaats van herkomst benoemd in de onderbalk. Door het aanklikken van die naam worden de gegevens van die familie met bijbehorende naamindex beschikbaar gesteld.

In tegenstelling tot het boek kent de website voor elke familie een eigen bijbehorende naamindex.
Elke naamindex bestaat uit twee sub-indexen, één voor de voornamen van Hoefs/Hoes-familieleden en één voor de achternamen van de aangetrouwde familieleden.
Omdat veel voornamen hetzelfde zijn of erg op elkaar lijken, is in de index van voornamen aan elke naam tevens het geboortejaar van het betreffend familielid toegevoegd.
Vanuit elke in de index opgenomen naam is een directe link gelegd naar de genealogische informatie over die persoon. Door het aanklikken van die index-naam komt men dus onmiddelijk bij de (genealogische) gegevens van dat familielid.

Om het omslachtig doorbladeren ("scrollen") binnen een naamindex te voorkomen is voor zowel het "Voornamen"-deel als het "Aangetrouwde"-deel een bijbehorende alfabet-reeks opgenomen. Door het aanklikken van de eerste letter van de gezochte naam wordt meteen naar het begin van die letter in de (voornamen- of aangetrouwde)index gesprongen.

In het genealogie-gedeelte zijn alle leden van de familie Hoefs/Hoes in hiërarchische zin aan elkaar gekoppeld, zowel voorwaarts als achterwaarts.
Hierdoor kunnen ondermeer eenvoudig de voorouders van een bepaald familielid worden bepaald. Door het aanklikken van de tekst "(ex. ..)" die achter elk beschreven familielid voorkomt, komt men vanzelf bij zijn of haar vader, grootvader, etc.
Door het aanklikken van een in blauw weergegeven naam van een kind binnen een gezin komt men direct bij de beschrijving van dat familielid, waaronder (bij mannelijke familieleden) weer diens kinderen, etc.

De in het bovengenoemd boek aanwezige vermenging van genealogische gegevens van personen en de geschiedenis van de streek waar zij leefden of andere wetenswaardigheden is binnen de website enigszins opgeheven.
Bij elke familie of tak daarbinnen kan apart de geschiedenis van de betreffende familie(-tak) worden opgevraagd door het aanklikken van het aldaar aanwezige "geschiedenis-symbool":
Geschiedenis ......
Binnen elke geschiedenisbeschrijving is weer een link opgenomen naar (de geschiedenis van) de officiële website van de betreffende plaats of streek, gesymboliseerd door een specifiek kenmerk van die plaats of streek.

De in het boek opgenomen afdrukken van (familie)foto's, bidprentjes, handgeschreven brieven of akten, etc. zijn (nog) niet op deze website opgenomen.

Verschillende families HOEFS & HOES.

Deze genealogie bevat diverse families Hoefs / Hoes, die niet alle kunnen worden teruggebracht tot één gemeenschappelijke voorvader.
Er is bijvoorbeeld al een familie Berghem I en Berghem II met als oudste voorvader respectievelijk Jan Hoefs en Willem Hoefs (beiden omstreeks 1600 afkomstig uit BERGHEM bij Oss). Het is vrijwel zeker dat zij familie van elkaar zijn, maar de onderlinge relatie is niet bekend.

De BERGHEM (I) familie dateert vanaf ongeveer 1560 tot heden.

Deze zeer omvangrijke familie omvat 14 generaties met daarbinnen circa 2000 namen Hoefs & Hoes en ruim 1000 namen van aangetrouwden. De kans dat u een door u gezochte naam aantreft is binnen deze familie het grootst.

Door de geografische spreiding, die in de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden, kent deze familie een aantal takken, t.w. Batenburg (met daarbinnen de takken Buurmalsen en Warmond/Haarlem), Wijchen, Land van Maas en Waal (met daarbinnen de takken Rotterdam, Ewijk en Linschoten), Leiden, Oijen en Uden.
De tak Wijchen was in het oorspronkelijk onderzoek (en boek) een zelfstandige familie. Binnen het onderzoek van de heer Klaas Reuvers is een verband aangetoond tussen deze familie en de Berghem-familie, waardoor "Wijchen" als tak in die Berghem-familie is opgenomen.

De verschillende takken zijn in aparte documenten opgeslagen, die hiërarchisch (logisch) aan elkaar gekoppeld zijn.

De geografische spreiding is niet beperkt gebleven tot de genoemde takken. Los van de in de takken aangegeven namen en van de plaatsen in de naaste omgeving van Berghem (Oss, Megen, Nijmegen, Herpen, Horssen, etc.) hebben nazaten van deze Berghem-familie zich ook gevestigd in 's-Hertogenbosch, Vught, Veghel, Eindhoven, Helmond, Amsterdam, 's-Gravenhage, Delft, Utrecht, Gouda, 't Gooi, Tilburg, Heemstede, de Bollenstreek, Montfoort, Oudewater, Den Helder, etc.

De BERGHEM II familie dateert van circa 1600 en loopt rond 1700 dood.
Deze familie omvat slechts 3 generaties met daarbinnen slechts een paar namen Hoefs en aangetrouwden.
Uit het oorspronkelijk onderzoek kwamen 5 generaties naar voren, maar uit het onderzoek van Klaas Reuvers bleek dat een deel daarvan behoorde bij de Berghem-familie en is daar nu in opgenomen.
In 2022 kwam Klaas Reuvers op het spoor van de relatie tussen Berghem-I en Berghem-II. Zie zijn opgestuurde publicatie daarover: Relatie tussen Berghem-I en Berghem-II.

De TILBURG familie en ZIERIKZEE familie vinden (tot nog toe) geen aansluiting bij de families Berghem. Mogelijk dat nader onderzoek deze Tilburg- en Zierikzee-families in verband kan brengen met Berghem. Wellicht dat de familiesn Tilburg en Zierikzee onderling eenzelfde oorsprong hebben in de Zuidelijke Nederlanden (België).
De familie Tilburg dateert van circa 1580 tot heden en omvat 13 generaties met daarbinnen ongeveer 150 namen Hoefs & Hoes. Die generaties hebben niet allemaal in Tilburg gewoond, maar zijn ook naar Alkmaar, Hilversum, etc. getrokken.
De familie Zierikzee dateert van circa 1750 en loopt rond 1940 dood. De familie omvat 5 generaties met daarbinnen ongeveer 35 namen Hoes of Hoest.

De ELZAS-AMSTERDAM familie dankt zijn naam aan het feit dat de oudste gegevens reiken tot in de Elzas en dat omstreeks 1780 ene Johann Konrad Hauss (Huss, Hoes) vanuit de Elzas via Burgsteinfurt naar Amsterdam trok.
Deze familie dateert van circa 1620 tot heden en omvat 11 generaties met daarbinnen circa 130 namen Hoes, Hauss of Huss.
Deze familie heeft zich in Nederland verspreid over Amsterdam, Haarlem, 't Gooi, Utrecht, 's-Gravenhage, etc.

De NIEUWLEUSEN familie staat zeer waarschijnijk geheel los van de overige families Hoefs / Hoes. Wellicht dat de naam Hoes afkomstig is van het Saksische woord voor "huis" (=hoes).
Bovendien is deze familie protestant, in tegenstelling tot alle overige families, die van oorsprong alle katholiek zijn.
Binnen de familie Nieuwleusen zijn drie onafhankelijke (?) takken aanwezig. Deze takken dateren van circa 1620 en omvatten gezamenlijk ongeveer 200 namen Hoes.
Nazaten van de familie zijn ook naar Zwolle, Zwollerkerspel, Heino, etc. getrokken.

Amerikaanse president van Buren.

Tijdens het genealogisch onderzoek is naar voren gekomen dat er een relatie bestaat tussen de naam Hoes en de achtste president van de Verenigde Staten, Marti(e)n van Buren.
Zijn moeder heette MARIA HOES en hij was gehuwd met HANNAH HOES.
Er is (nog) geen relatie gevonden met de andere op deze site opgenomen "Hoes-families".

Englisch explanation During the research of the Hoes & Hoefs genealogy a relation was found between the name Hoes and the American president Martin van Buren. His mother was called Maria Hoes and he was married to Hannah Hoes.
However, no relation was found between Maria or Hannah Hoes and the other Hoes-families, described in this website.

Martien van Buren werd geboren te Kinderhook (staat New York) op 5 december 1782 en overleed aldaar op 24 juli 1862. Hij was het derde kind in het gezin van Abraham van Buren (17 februari 1737 - 8 april 1817, gedoopt te Albany op 27 februari 1737) en Maria HOES van Allen (27 februari 1747 - 16 februari 1817 en gedoopt in "Dutch Church" te Claverack).
In 1821 werd hij lid van de Amerikaanse Senaat, in 1828 gouverneur van de staat New York, in 1829 minister van Buitenlandse Zaken, in 1832 vice-president en in 1837 werd hij gekozen tot president van de Verenigde Staten. Zijn ambtstermijn duurde tot 1841.
Hij huwde op 21 februari 1807 te Kinderhook (NY, USA) met HANNAH HOES (geboren te Kinderhook op 8 maart 1783 en overleden te Albany op 5 februari 1819).

Oproep.

De waarde van een stamboom wordt in belangrijke mate bepaald door de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.
Omdat de registers van de Burgelijke Stand pas na een groot aantal jaren openbaar worden (geboorten: 100 jaar, huwelijken: 75 jaar, overlijden: 50 jaar), valt het raadplegen van deze registers voor relatief recente mutaties als mogelijkheid af.

Daarom roep ik iedere lezer van deze site, die over informatie van de familie Hoefs of Hoes beschikt, op om na te gaan of de in deze site opgenomen gegevens kloppen en volledig zijn.
Als die gegevens niet juist of incompleet zijn, dan zou ik graag willen dat de benodigde correcties en aanvullingen naar mij worden opgestuurd.

Het betreft wijzigingen op al aanwezige gegevens en informatie over nog niet opgenomen familieleden, waarbij de volgende gegevens van belang zijn:

Bij voorbaat dank voor de medewerking.


Mail